Prawo karne | Bytom

Zespół specjalistów zatrudnionych w naszej kancelarii w Bytomiu oferuje pomoc w dziedzinie prawa karnego. Ten dział prawa odnosi się do formułowania, wykładni i stosowania norm oraz sankcji, mających na celu penalizację nieprawidłowych zachowań społecznych. Prawo karne definiuje przestępstwa, czyli czyny zabronione pod groźbą kary, określa ich rodzaje oraz wymiar karny wymierzany sprawcom. Prawo karne materialne odpowiedzialne jest za ustalanie norm dotyczących przestępstw oraz odpowiedzialności karnej. Kształtując system wartości, wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa. Z kolei prawo karne procesowe to zbiór norm regulujących postępowanie przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, a także zasady dotyczące gromadzenia dowodów czy praw obywateli w trakcie procesu karnego.

 

Wsparcie w zakresie prawa karnego

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z prawem karnym dla osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych. W ramach naszej działalności przygotowujemy odpowiednie stanowiska procesowe, wybieramy stosowne materiały dowodowe, a także reprezentujemy klientów przed sądem. Wspieramy również klientów w dziedzinach pokrewnych, takich jak prawo rodzinne czy gospodarcze. Klienci mogą liczyć na pomoc zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, jak również w przypadku ewentualnych postępowań odwoławczych. Dzięki temu mają Państwo pewność, że sprawa zostanie właściwie przedstawiona przed sądem, a Państwa interesy będą odpowiednio zabezpieczone.

 

Obrońca w postępowaniu karnym w Bytomiu

Obrońca pełni istotną rolę w procesie karnym – jego zadaniem jest reprezentowanie oskarżonego na każdym etapie postępowania. Zajmuje się on ochroną praw i interesów klienta oraz dbaniem o przestrzeganie zasad rzetelnego procesu. Adwokat naszej kancelarii w Bytomiu, zatrudniony w charakterze obrońcy, udziela porad prawnych, informując klienta o jego prawach i obowiązkach oraz możliwych konsekwencjach wynikających z procesu sądowego. Analizuje także materiał dowodowy, składa wnioski o dopuszczenie dowodów oraz uczestniczy w przesłuchaniach świadków i innych czynnościach procesowych. Podczas rozprawy sądowej przedstawia argumenty na rzecz oskarżonego, wyraża zastrzeżenia względem dowodów lub wniosków prokuratury oraz występuje z mową końcową, w której stara się przekonać sąd do racji oskarżonego. Może być także pełnomocnikiem procesowym oskarżonego, co oznacza, że ma prawo występować w jego imieniu we wszystkich czynnościach procesowych.

 

Na czym opiera się współpraca klienta z obrońcą?

Pełniąc funkcję obrońcy oskarżonego, dążymy do zaufania i szczerej komunikacji z klientem. Otrzymując wszystkie niezbędne informacje, zarówno te korzystne, jak i potencjalnie obciążające, możemy odpowiednio przygotować się do procesu i działać w najlepszym interesie oskarżonego. Jako obrońcy dbamy o to, by klient miał kompletną wiedzę na temat swoich praw i obowiązków. Informujemy oskarżonego o bieżącym stanie sprawy oraz o strategii obrony, dając mu możliwość świadomego uczestnictwa w procesie sądowym. W razie potrzeby możemy również doradzić klientowi, czy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub czy przystąpić do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy. Zapewniamy, że wykorzystujemy całą naszą wiedzę i doświadczenie, by jak najlepiej reprezentować oskarżonego w sądzie.

 

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia