Klienci indywidualni


Klient u adwokata

 

Pomoc w odzyskaniu dziecka

Pomoc w odzyskaniu dziecka, które bezprawnie zostało uprowadzone do państwa, w którym nie mieszka ono na stałe lub przeciwdziałanie działaniom prawnym podejmowanym w celu odzyskania dziecka, którego zmiana kraju pobytu była prawnie dozwolona (działania w ramach tzw. konwencji haskiej).

Bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka ma miejsce w sytuacji, gdy ktoś zabierze dziecko do państwa, w którym nie mieszka ono na stałe. Pobyt ten musi naruszać wolę osoby, która ma władzę rodzicielską.
Postępowanie wszczęte na podstawie przepisów Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. ma doprowadzić do przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka lub usankcjonowania nowego miejsca pobytu dziecka, jeżeli nie jest to istotnie sprzeczne
z dobrem dziecka.

Działając w imieniu osoby zainteresowanej podejmujemy stosowne kroki prawne na terenie Polski lub na terenie innych państw.

 


Reprezentacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Sztrasburgu

Prawo wniesienia skargi do Trybunału przysługuje każdej osobie, organizacji pozarządowej lub grupie jednostek, która uważa, że jej prawa gwarantowane przepisami Konwencji zostały naruszone przez Państwo Stronę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Świadczymy pomoc prawną zarówno formułując skargę jak i reprezentując Klienta przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

 

Prawo spadkowe

Doradzamy w sprawach m.in.

 • sporządzenia testamentu;
 • uznania testamentu za nieważny;
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;
 • odrzucenia spadku (w tym odrzucenia spadku w imieniu małoletniego);
 • zachowku;

Zachowek jest uprawnieniem, które chroni najbliższych krewnych spadkodawcy przed byciem pominiętym w testamencie; istnieje możliwość dochodzenia od spadkobiercy części spadku, która należałaby się w przypadku dziedziczenia ustawowego, a więc który przypadłby uprawnionemu do zachowku, gdyby spadkodawca w testamencie nie uczynił spadkobiercą kogoś innego.

 • wydziedziczenia.

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu – w testamencie - zstępnych, małżonka lub rodziców spadkodawcy prawa do zachowku.

Wydziedziczenie może nastąpić, gdy uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

Rozwiązanie małżeństwa i separacje

Prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego staramy się spojrzeć na problemy naszych Klientów z ich perspektywy, co pozwala na dobranie strategii procesowej umożliwiającej osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku sporu przy zminimalizowaniu ich negatywnych emocji.

 

Kontakty z dziećmi

Egzekwujemy prawa rodzica do kontaktów z dzieckiem.

Doświadczenie procesowe i wiedza psychologiczna profesjonalnego pełnomocnika daje rękojmię dochowania, w czasie postępowania sądowego, najwyższych standardów przy dbaniu o dobro dziecka.

 

Świadczenia pieniężne

Reprezentujemy Klientów w sprawach:

 • o ustalenie wysokości świadczenia pieniężnego zarówno na rzecz dzieci, jak i byłego małżonka;
 • o podwyższenie, obniżenie świadczenia;
 • o uchylenie się od świadczeń alimentacyjnych rodziców względem dzieci m.in. z w sytuacji, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się lub dorosłe dziecko, będąc już przygotowane do pracy ale nadal uczące się, w sposób zawiniony zaniedbuje studia.

 

Związki nieformalne

Umożliwiamy rozwiązanie problemów prawnych, z którymi mogą zetknąć się osoby żyjące w związkach nieformalnych.

Rekomendowane przez nas czynności prawne ułatwiają wspólne funkcjonowanie partnerów w obrocie prawnym, dając prawo do:

 • otrzymywania informacji o stanie zdrowia partnerki lub partnera, o udzielonych świadczeniach zdrowotnych;

 • podejmowania decyzji związanych z leczeniem, a także do wglądu i odbioru dokumentacji medycznej;

 • odbioru korespondencji (w tym poleconej i sądowej);

 • reprezentowania w postępowaniach przed organami podatkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Odrębną kwestią są zobowiązania zaciągnięte w trakcie nieformalnego związku partnerskiego, które – mimo braku umów zawartych w formie pisemnej – są wiążące dla partnerów również po zakończeniu związku. Świadczymy pomoc prawną w kwestiach podziału wspólnego majątku partnerów oraz wzajemnych rozliczeń między nimi.

 

Sprawy karne

Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu karnym, jak i karnym wykonawczym.

Udzielaliśmy pomocy prawnej osobom, którym zarzucano popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Świadczyliśmy pomoc kierowcom, którzy prowadzili pojazdy będąc pod wpływem alkoholu lub popełniającym inne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Jako obrońcy występowaliśmy w sprawach gospodarczych, w tym sprawach, w których zarzucano oskarżonym udział w zorganizowanych grupach przestępczych.

 

Upadłość konsumencka

Reprezentujemy Klientów przed sądem w sprawach upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka umożliwia poprawę sytuacji finansowej dłużników będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, które są niewypłacalne, a więc nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które może polegać na:

 • zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika,
 • umorzeniu części lub całości długów.

 

Sprawy o odszkodowanie, w tym odszkodowanie za błędy w sztuce medycznej

Reprezentujemy Klientów w sprawach o odszkodowania za szkody powstałe mi.in w wypadkach komunikacyjnych, w wyniku błędów w sztuce medycznej, przez popełnienie czynów niedozwolonych.

 

Zakup lub sprzedaż nieruchomości

Z dochowaniem najwyższych standardów oceniamy wszystkie prawne aspekty związanych z nabyciem lub zbyciem nieruchomości.

Oferujemy także kompleksową obsługę administracyjnoprawną związaną z procesami inwestycyjnymi w budownictwie a także późniejszym wykorzystywaniem nieruchomości.

Mamy doświadczenie w sporządzeniu audytów prawnych, które identyfikują potencjalne zagrożenia związane z transakcją obrotu, wskazując możliwości ich wyeliminowania.

Obszary szczególnie rekomendowane do audytu to m.in.:

 1. tytuł prawny do nieruchomości;

 2. badanie, czy dane zamieszczone w księdze wieczystej odzwierciedlają rzeczywisty stan prawny i faktyczny nieruchomości;

 3. analiza umów dotyczących nieruchomości;

 4. ochrona konserwatorska i wynikające z niej ograniczenia w planach rozbudowy lub remontu;

 5. analiza – zwłaszcza w przypadku gruntów niezabudowanych - zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku analiza możliwości realizacji planowanych przez Klienta inwestycji w oparciu o warunki zabudowy.

Przy udziale podmiotów współpracujących z Kancelarią analizujemy kwestie związane z istniejącą na nieruchomości infrastrukturą energetyczną, kanalizacyjną, gazową, czy też ciepłowniczą, jak również badamy ewentualne skażenie lub zanieczyszczenie gruntów; ustalamy również stan techniczny posadowionych na gruncie obiektów.

 

Kredyty frankowe 

Świadczymy pomoc prawną na rzecz kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytowe indeksowane lub denominowane do waluty CHF.

Analiza treści tychże umów może doprowadzić do wniosku, iż skutki prawne tych umów można skutecznie kwestionować przez Sądem.

W imieniu osób mających kredyty denominowane występujemy z pozwami o:

 • unieważnienie umowy, jednoznaczne ze zwrotem przez bank zapłaconych rat, pobranych prowizji oraz kwot ubezpieczeń,
 • zobowiązanie kredytobiorcy do zwrotu wyłącznie nominalnej kwoty kredytu.

W imieniu osób mających kredyty indeksowane dochodzimy roszczeń o :

 • „odfrankowienie” kredytu i związane z nim zmniejszenie oprocentowania,
 • znaczne obniżenie wysokości rat kredytu,
 • dokonanie przez bank zwrotu środków nadpłaconych przez kredytobiorcę.

 

Udzielamy także pomocy w:

 • Służebności gruntowe, osobiste i przesyłu

 • Świadczenie pomocy prawnej dla cudzoziemców przebywających w Polsce


Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia