Podmioty gospodarcze


Spotkanie firmoweAdwokat Artur Kosiński ma bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla przedsiębiorców, w szczególności dla spółek prawa handlowego.

Uczestniczył we wprowadzaniu podmiotów gospodarczych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw oraz w negocjowaniu wielomilionowych transakcji handlowych w kraju i za granicą.

Brał udział w przygotowywaniu transakcji sprzedaży przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Ma doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla samorządów, w tym w doradztwie prawnym i analizach ryzyk dotyczących inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, a w szczególności wskazywania zagrożeń dla inwestycji.

Świadczył również usługi prawne na rzecz gminnej jednostki budżetowej związane z realizacją projektu o wartości 150 mln zł współfinansowanego ze środków unijnych.

Wykonywał stałą obsługę prawną w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej dla spółek o kapitale zakładowym ponad 200 mln zł.

Obsługiwał spółkę świadczącą usługi zarządzania dla 900 wspólnot mieszkaniowych.

Doświadczenie biznesowe zdobyte w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek akcyjnych, jest jego dodatkowym atutem. 

 

 


Pomoc prawna

Wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, pozwala na skuteczną ochronę prawną Klientów.

Stała pomoc prawna obejmuje w szczególności:

1) udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach bieżących związanych w działalnością Zleceniodawcy;

2) sporządzanie opinii prawnych;

3) przygotowywanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów, opiniowanie przedłożonych przez osoby trzecie projektów umów oraz innych dokumentów;

4) analizę przedłożonych przez Zleceniodawcę projektów umów, pism oraz innych dokumentów;

5) uczestnictwo lub reprezentacja Zleceniodawcy w prowadzonych przez niego negocjacjach;

6) współpracę z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz Zleceniodawcy;

7) reprezentowanie Zleceniodawcy przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym na każdym etapie postępowań;

8) reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami administracji publicznej.

 

Sporządzanie opinii prawnych

Sporządzamy opinie prawne obejmujące:

 • wskazanie procedur prawnych optymalnych dla osiągnięcia oczekiwanego przez Klienta celu;
 • analizę prawną dokumentu;
 • interpretację stanu faktycznego z uwzględnieniem skutków prawnych określonego działania lub zaniechania.

 

Audyty prawne

Audyt prawny wskazany jest w przypadku planowania fuzji,  przejęć, wydzielenia lub sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaży akcji lub udziałów lub też poszukiwania inwestorów.

Bywa zlecany w sytuacji objęcia funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej spółek przez nowych członków.

Znajduje zastosowanie także w przypadku wzrostu ryzyka kontroli ze strony organów państwa w firmie. Ułatwia transparentność działalności spółki i jej organów oraz umożliwia obiektywną ocenę podjętych przez organy spółki działań i zawartych umów.

Audyt prawny wykonywany przez Kancelarię obejmuje analizę podmiotu w szczególności w sferze:

 • podstawowych dokumentów założycielskich i sprawozdawczych spółki;

 • struktury właścicielskiej oraz spraw korporacyjnych;

 • księgi uchwał / księgi protokołów pod kątem rzetelności oraz prawidłowości prowadzenia;

 • zawartych umów;

 • procedur ustalających zasady funkcjonowania poszczególnych działów w spółce;

 • polityk pracowniczych, w tym weryfikacji stosowania polityki przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu oraz procedur do zgłaszania zaistniałych zdarzeń bądź nieprawidłowości;

 • stosunków własnościowych z zakresu gospodarki nieruchomościami;

 • zobowiązań spółki, sporów sądowych, postępowań karnych i postępowań administracyjnych, w których uczestniczy badany podmiot;

 • przetwarzania danych osobowych.

 

Analiza due diligence

W przypadku: fuzji,  przejęć, wydzielenia lub sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaży akcji lub udziałów lub też poszukiwania inwestorów

Inwestorzy zainteresowani transakcją fuzji,  przejęcia, wydzielenia lub sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaży akcji lub udziałów lub też szukający inwestorów wymagają kompleksowych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ.

Służy temu tzw. analiza due diligence mająca na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz:

 • z punktu widzenia inwestora - określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową;
 • z punktu widzenia przejmowanego przedsiębiorstwa -wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia, które mogłoby zniechęcić inwestora.

Badanie due diligence przeprowadzane bywa także w sytuacji objęcia funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej spółek przez nowych członków lub w przypadku wzrostu ryzyka kontroli ze strony organów państwa w przedsiębiorstwie.

Due diligence ułatwia transparentność działalności spółki i jej organów oraz umożliwia obiektywną ocenę podjętych przez organy spółki działań i zawartych umów.

Wraz z renomowanymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią w zakresie prawa podatkowego i finansów oraz wyceny majątku przeprowadzamy na życzenie Klienta analizę due diligence przedsiębiorstwa zapewniając:

 • zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyka związanego z przyszłą inwestycją;

 • określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, w tym struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców itp.;

 • wypracowanie strategii negocjacyjnej z kontrahentem;

 • zaplanowanie harmonogramu transakcji;

 • zwiększenie szans na pomyślne przeprowadzenie transakcji i późniejszej integracji łączonych przedsiębiorstw (w przypadku fuzji lub przejęcia).

Zakresem badania due diligence obejmujemy następujące sfery1:

 

Analiza finansowa

Ocena na podstawie danych sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej, analizy zmian w kapitałach.

Analiza prawna

Ocena historii i aktualnego statusu przedsięwzięcia, praw własności, zawartych umów, posiadanych pozwoleń, stanu zobowiązań, postępowań karnych, sądowych, administracyjnych.

Analiza nieruchomości

Status prawny nieruchomości, ich stan techniczny na podstawie opinii i operatów rzeczoznawców majątkowych.

Analiza obciążeń podatkowych

Ocena stopnia regulowania zobowiązań z tytułu podatków i wynikających z tego skutków kontrolnych. Ocena wykorzystania tarczy podatkowej.

Analiza zarządzania kapitałem ludzkim

Analiza struktury kadrowej według wybranych kryteriów. Ocena procedur indywidualnych ścieżek kariery.

Analiza techniczna

Ocena stopnia nowoczesności i uniwersalności potencjału wytwórczego i jego wydajności.

Analiza organizacji

Identyfikacja i ocena struktur organizacyjnych i ich efektywności.

Analiza aspektów psychologicznych i etyczno-moralnych

Ocena kontaktów międzyludzkich, postaw pracowniczych i właścicielskich.

Analiza przepływu informacji

Ocena sprawności gromadzenia i przepływu informacji oraz identyfikacja barier i niesprawności.

K. Brzozowska, Due diligence jako źródło informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nr 91 (2011), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

 

Obrót nieruchomościami

Z dochowaniem najwyższych standardów oceniamy wszystkie prawne aspekty związane z nabyciem lub zbyciem nieruchomości.

Oferujemy także kompleksową obsługę administracyjnoprawną związaną z procesami inwestycyjnymi w budownictwie a także późniejszym wykorzystywaniem nieruchomości.

Mamy doświadczenie w sporządzeniu audytów prawnych, które identyfikują potencjalne zagrożenia związane z transakcją obrotu, wskazując możliwości ich wyeliminowania.

Obszary szczególnie rekomendowane do audytu to m.in.:

 1. tytuł prawny do nieruchomości;

 2. badanie, czy dane zamieszczone w księdze wieczystej odzwierciedlają rzeczywisty stan prawny i faktyczny nieruchomości;

 3. analiza umów dotyczących nieruchomości;

 4. ochrona konserwatorska i wynikające z niej ograniczenia w planach rozbudowy lub remontu;

 5. analiza – zwłaszcza w przypadku gruntów niezabudowanych - zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku analiza możliwości realizacji planowanych przez Klienta inwestycji w oparciu o warunki zabudowy.

Przy udziale podmiotów współpracujących z Kancelarią analizujemy kwestie związane z istniejącą na nieruchomości infrastrukturą energetyczną, kanalizacyjną, gazową, czy też ciepłowniczą, jak również badamy ewentualne skażenie lub zanieczyszczenie gruntów; ustalamy również stan techniczny posadowionych na gruncie obiektów.

 

Zarząd sukcesyjny

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej nie było możliwości kontynuowania działalności gospodarczej przez następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy. Jego śmierć przerywała ciągłość działalności przedsiębiorstwa: wygasały numery NIP, REGON oraz wszelkie udzielone pełnomocnictwa, rozwiązaniu ulegały zawarte przez zmarłego umowy, w tym umowy kredytowe i leasingowe, a także stosunki pracy; firma mogła nadto utracić koncesje, licencje i zezwolenia, które uzyskał zmarły przedsiębiorca.

Wyżej wspomniana ustawa umożliwiła kontynuację prowadzenia firmy przez sukcesorów zmarłego przedsiębiorcy, co nie tylko pozwala na zabezpieczenie finansowe osób najbliższych, ale i zachowanie trwałości przedsiębiorstwa.

Oferujemy doradztwo w przeprowadzaniu skomplikowanego procesu zabezpieczenia majątku w sposób zgodny z wolą przedsiębiorcy, uwzględniając aspekty prawne, biznesowe, podatkowe i organizacyjne od chwili ustanowienia sukcesora do chwili przejęcia przedsiębiorstwa przez spadkobierców zmarłego.

 

Zajmujemy się również

 • Reprezentacją w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych;
 • Przekształcaniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego oraz przekształcaniem spółek prawa handlowego.

Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia